1. De generelle salgs- og leveringsbetingelsene nedenfor gjelder kun kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 1 og /eller oppdrag til forbruker etter håndverkstjenesteloven § 1 og /eller delentreprise til forbruker etter bustadsoppføringslovens § 1(1)a. Disse generelle betingelsene omfatter ytelser som leveres av Bø Installasjon, herunder elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr.
  1. For kjøp eller oppdrag som helt eller delvis ikke er å anse som forbrukerforhold i henhold til ovennevnte gjelder Bø Installasjon AS sine generelle salgs- og leveringsbetingelser i næringsforhold.
  2. Bø Installasjon AS, org.nr. 984 971 109
 2. Bø Installasjon AS er medlem av Norges Elektroentreprenørforbund (NELFO) og elektrikerkjeden Norgeseliten. Vår konkurransedyktighet øker gjennom de fordeler det landsdekkende samarbeidet gir oss.
 3. Det faktureres løpende hele timer for tid medgått til oppdraget, samt til- og fra kjøring. Eventuelt henting av produkter på lokalt eller grossist lager inngår i oppdraget, når produktene skal brukes på oppdraget.
 4. Annen tid medgått til oppdraget, slik som evt. saksbehandling, dokumentasjon, anskaffelser/innkjøp, faktureres i tillegg. Ventetid og urasjonell fremdrift som skyldes andre håndverkere eller andre aktører vil tilkomme tid medgått til oppdraget.
 5. Fakturering
  1. Alle innbetalinger skal gjøres til konto 2801.18.35629
  2. Etter forfall påløper purregebyr og forsinkelsesrente, etter gjeldende satser i lov eller forskrift.
  3. Bø Installasjon AS kan stanse alle arbeider ved manglende betaling av a-konto/delbetaling faktura
 6. Arbeider hvor kunden selv vil holde materiell, som Bø Installasjon AS monterer. Dette fordrer at alt materiell kan dokumenteres med samsvarserklæring i henhold til gjeldende regler. Materiellet må være fra en kjent leverandør, og inneha nødvendige godkjennelser, samt være egnet og forskriftsmessig til den installasjonen som ønskes. Dersom produktene ikke samsvarer med våre krav, forbeholder vi oss retten til å fakturere medgått tid til å fremskaffe erstatningsprodukter, eventuelt om kunde selv ønsker å fremskaffe dette – tiden dette tar. Det tillegges et tillegg på timepris. Det innrømmes ingen form for garanti på produkter som ikke er gjennomfakturert Bø Installasjon AS. Det gis aldri retur eller tilbakekjøp av produkter som ikke er gjennomfakturert Bø Installasjon AS.
 7. Tilbud gitt av Bø Installasjon AS har en gyldighet på 14 dager fra dags dato, hvis annet ikke er skriftlig avtalt.
  1. Etter dette tidspunktet er tilbudet ikke lenger bindende for Bø Installasjon AS.
  2. Tilbud utgjør deretter en uforpliktende prisantydning dersom annet ikke er skriftlig avtalt.
  3. Ved fastpris må minst 80% bestilles og utføres for at fastprisen skal være gyldig, hvis annet ikke er skriftlig avtalt.
  4. Ved fastpris er reisetid, servicebil, arbeidspenger, samsvarserklæringer, miljøavgifter, materiell og fakturagebyr inkludert i fastprisen.
  5. Arbeidene forutsettes utført rasjonelt og sammenhengende i ordinær arbeidstid mellom kl. 0730-1530. Arbeid utover dette har egne satser.
  6. Eventuelle forbehold fra kunden, må fremsettes skriftlig sammen med øvrig aksept av tilbudet. Bø Installasjon AS står fritt til å velge om forbehold skal aksepteres.
  7. Krav om skriftlighet er oppfylt ved sending og mottatt e-post.
 8. Muntlige prisoverslag av våre ansatte er å oppfatte som uforpliktende prisantydning.
 9. Ved avbestilling av arbeid eller av produkter, vil det faktureres påløpte kostnader og returkostnader for produktene. Ved avbestilling av arbeid mindre enn en arbeidsdag før avtalt tid, vil det bli fakturert oppmøte med minstepris.
 10. Bø Installasjon AS kan kreve bankgaranti før arbeidene igangsettes.
 11. Bø Installasjon AS kan foreta en kredittvurdering av kunden før arbeidet igangsettes. Dersom kredittvurderingen viser at kunden ikke anses betalingsdyktig i forhold til tilbudet, har Bø Installasjon AS rett til å heve avtalen med kunden, uten kostnad for Bø Installasjon AS.
 12. Ved fakturering gjelder en betalingsfrist på 10 dager, så sant det ikke er avtalt noe annet skriftlig.
 13. Bø Installasjon AS beholder eiendomsretten til materiale og utstyr som er levert eller montert hos kunden frem til betaling har skjedd, jfr. panteloven Lov om pant (panteloven) § 3-17.
 14. Bø Installasjon AS garanterer utført arbeid i 12mnd. fra ferdigstillelse, hvis annet ikke er skriftlig avtalt.
 15. Reklamasjon på faktura må skje innen 8 dager fra mottatt faktura. Bø Installasjon AS vil i oppdragsperioden a-konto/delfakturere etter fremdrift. Utførte arbeider og levert materiell forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
 16. Dokumentasjon sendes www.boligmappa.no dersom den er tilgjengelig for eiendommen og annet ikke blir avtalt. Dokumentasjon faktureres i henhold til vår prisliste. Dersom dokumentasjonen blir tapt hos kunden, og ny må fremlegges/sendes, faktureres dette etter satser i vår prisliste.
  • Dette gjelder for internkontroll, samsvarserklæring, sluttkontroller, kursfortegnelse, bruksanvisninger, tegninger osv.
 17. Garanti – Som en ytterligere service gir vi 5 års produktgaranti for privatkunder dersom feil skulle oppstå.
  1. Garantien gjelder for produkter fra våre eliteleverandører, og produktene må ha en forventet levetid som er lenger en 5 år. I tillegg dekker garantien montering av samme produkt på samme måte og på samme sted som opprinnelig.
  2. Vårt mål er å være kundens førstevalg, og dette er nok et skritt videre i arbeidet med å levere stadig bedre og sikrere elektroløsninger. For deg som kunde betyr det at du kan føle deg trygg når du velger Bø Installasjon AS og Norgeseliten.
  Betingelser:
  1. Garantien omfatter ikke følgeskader.
  2. Garantien gjelder ikke dersom produktet er skadet som følge av feil bruk eller ytre påvirkning, følger av feil ved eksisterende installasjoner eller andre ytre faktorer.
  3. Ved krav om erstatning, prisavslag eller heving legges gjeldende lovverk og forskrifter til grunn.
  4. Garantisak rettes mot Bø Installasjon AS. Norgeseliten som kjede er ikke ansvarlig i garantisaker
 18. Bø Installasjon AS tar forbehold om at byggetekniske begrensinger kan hindre, forsinke eller fordyre deler av eller hele leveransen for at den skal bli av tilfredsstillende standard.
  1. Dersom det avdekkes behov for ekstra arbeider som følge av byggetekniske forhold etter en avtale er inngått, gis det rett til vederlags justering for merkostnader.
  2. Det tas forbehold om skjulte mangler i eksisterende installasjon.
  3. Eventuelle endringer/forbedringer av det byggetekniske må bekostes av forbruker.
  4. Eventuelle slissinger, hulltak større en 32mm er ikke medtatt i våre tilbud/prisoverslag såfremt dette ikke er spesifisert i våre tilbud/prisoverslag.
 19. Bø Installasjon AS skal i den grad det er nødvendig foreta opprydding etter arbeidets utførelse, herunder fjerne emballasje og avfall, demontere opprigget utstyr og materiell, samt å feie/støvsuge dersom ikke annet er avtalt. Vask og rengjøring utover dette er kundens ansvar.
 20. Tilkoblingsavgifter, gebyrer, kabelpåvisninger etc. fra offentlige myndigheter eller nettleie er ikke medtatt i våre tilbud.
 21. Det gjøres oppmerksom på at ved bytte fra skrusikringer til jordfeilautomatsikringer, kan en eksisterende jordfeil løse ut ny jordfeilautomatsikring. Eventuell feilsøking/utbedring av denne er ikke medregnet i våre tilbud/prisoverslag. Nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Med automatsikringer blir det elektriske anlegget sikrere enn med skrusikringer. Gamle skrusikringer kan i enkelte situasjoner tåle en overbelastning på inntil 30-40% før den ryker. Nye automatsikringer tåler ikke like mye overbelastning som gamle skrusikringer. Ved utskifting av sikringer kan det bli nødvendig å installere flere kurser for å fordele belastningen. En slik installasjon utføres etter medgått til og materiell etter gjeldende satser og priser.
 22. Det forutsettes at eksisterende jording for anlegget er av tilfredsstillende karakter. Eventuell endring/utbedring er ikke medregnet i våre tilbud/prisoverslag, såfremt dette ikke er spesielt beskrevet.
 23. Ved endring til 3fas, forutsettes det at det er plass i eksisterende sikringsskap for ny 3fasmåler. Ref. Nettselskapets krav til målerplass.
 24. Eventuelle kostnader for bruk av spesialverktøy, stiger, store trapper, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud/prisoverslag, såfremt dette ikke er spesielt beskrevet.
 25. Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses denne avtale ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer.
  1. Som force majeure anses blant annet brann, naturkatastrofer, epidemier, knapphet på transportmidler og /eller drivstoff, krig, opprør, mangel på leveranser fra underleverandører mv.
  2. Den part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den andre parten om forholdet.
  3. Ved force majeure hos kunden, skal kunden erstatte de utgiftene leverandøren pådras ved sikring og beskyttelse av leveransen. Videre skal kunden erstatte de utgiftene leverandøren pådras ved utgifter til personell, underleveranser og utstyr som med kundens samtykke holdes i beredskap for gjenopptagelse av arbeidet med leveransen.
  4. Dersom en begivenhet som anses som force majeure vedvarer i mer enn seks måneder, kan begge parter heve avtalen med umiddelbar virkning.
  5. Ellers legges gjeldende regler ihht. norsk standard til grunn.
 26. De generelle salgs- og leveringsbetingelsene i forbrukerforhold for installasjonsavdelingen i Bø Installasjon AS kan revideres uten forvarsel.